Prednosti uporabe računalnika za starejše odrasle

Informacijska tehnologija ponuja vsem, tako zdravim kot tudi tistim, ki so kakorkoli ovirani, neomejene možnosti za obogatitev življenja in hkrati vodi v večjo neodvisnost. Populaciji starejših, ki je v nemalo primerih fizično in družbeno izolirana, informacijska tehnologija daje možnost dostopa do informacij, socialne interakcije, kulturnega udejstvovanja in ne nazadnje tudi dostopa do potrošniških dobrin. Starejša populacija si s samostojno rabo IKT ustvarja svobodnejše in kakovostnejše življenje v starosti ter zagotavlja čim daljše bivanje v lastnem okolju, hkrati pa omogoča zmanjševanje osamljenosti in izključenosti iz socialnih odnosov, ki so posledica zdravstvenih težav. Funkcije IKT, ki starejšim omogočajo samostojnejše in kakovostnejše življenje, so izboljšanje komunikacije z družino in prijatelji, več podpore pri samostojnem življenju v domačem okolju, povečanje dostopa do zdravstvenih in medicinskih storitev, povečanje dostopa do informacij in opravljanja različnih transakcij, večje možnosti za vseživljenjsko učenje in delo, hkrati pa se ustvarjajo nove možnosti za preživljanje prostega časa (Adler, 2002: 10‒18).

                                      

Naš namen je torej kontinuirano zagotavljanje brezplačnih delavnic in drugih aktivnosti (npr. svetovanje, pomoč in podpora pri učenju ter uporabi IKT) ciljni skupini starejših občanov, utrjevanje pridobljenega znanja ter iskanje odgovorov na vprašanja in dileme, s katerimi se starejši srečujejo pri samostojni uporabi. Starejše odrasle želimo opremiti z znanjem, da bodo lahko samostojno uporabljali sodobno IKT in tako sami vplivali na izboljšanje svojega položaja v smislu boljše informiranosti, enostavnejšega komuniciranja, boljše socialne vključenosti, urejanja uradnih zadev od doma, aktivnejšega preživljanja prostega časa …

 

Program v letu 2016 sofinancira Mestna občina Velenje.