Socialna aktivacija

            

 

 

 

Naslov projekta: »RAZVOJ IN IZVAJANJE DOLGIH PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE TER OPOLNOMOČENJE OSEB ZA LAŽJI VSTOP NA TRG DELA«

 

Naslov programa: SOCIALNA AKTIVACIJA ZA LAŽJI VSTOP NA TRG DELA »AS – AKTIVIRAJ SE!«

 

 

Programi socialne aktivacije 

 

Gre za pilotni projekt Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v 80 % financiran iz Evropskega socialnega sklada in v 20 % iz proračuna Republike Slovenije.

V sklopu projekta se po Sloveniji izvajajo naslednji tipi programov:

 

 • Dolgi programi
 • Kratki programi tipa A
 • Kratki programi tipa C
 • Hibridni program

 

Namen socialne aktivacije je opolnomočenje ranljivih oseb oz. oseb, ki tvegajo socialno izključenost, graditev njihovih kompetenc in omogočanje njihove ponovne vključenosti v družbo preko različnih družbenih aktivnosti, hkrati pa je namen projekta tudi pripeljati čim več oseb bližje trgu dela ter izboljšati njihovo zaposljivost in zaposlenost.

Aktivacijski pristopi vključujejo tako socialno kot zaposlitveno aktivacijo, pri čemer je socialna aktivacija namenjena skupinam, ki so bolj oddaljene od trga dela in potrebujejo več podpore.

 

Opis projekta

 

Eden od izvajalcev dolgega programa socialne aktivacije smo tudi Društvo Novus, ki izvajamo program za osebe z območja savinjsko-šaleške regije (upravne enote Velenje, Mozirje, Žalec).

Namen tega projekta je razviti in izvesti dva dolga programa socialne aktivacije, ki bosta z vključenostjo različnih akterjev in celostnim pristopom vplivala na ponovno socialno aktivacijo oseb iz ciljne skupine na območju regijske enote Velenja, Mozirja in Žalca. Program je namenjen dvigu socialnih in zaposlitvenih kompetenc pri dolgotrajnih prejemnikih denarne socialne pomoči.

 

Specifični cilj projekta je opolnomočenje ciljne skupine za približevanje trgu dela. t.j.:

 

 • osebam iz ciljne skupine ponuditi dostopen, kakovosten in raznolik program socialne aktivacije, ki jim bo omogočil razvoj socialnih in zaposlitvenih kompetenc (razvoj socialnih in delovnih spretnosti; dvig funkcionalne spretnosti za ponovno aktivacijo; pridobitev znanj in informacij za reševanje socialne problematike z aktivnim pristopom; pridobitev splošnih kompetenc, krepitev moči in motivacije za ponovno aktivacijo na trgu dela; vključevanje v delovno aktivnost in opolnomočenje za vstop na trg dela).

 

 • okrepiti povezovanje različnih deležnikov v regijski enoti (izvedba programa z aktivnim povezovanjem z Zavodom RS za zaposlovanje, Centrom za socialno delo, občino, nevladnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami).

 

Komu je program namenjen?

 

Ciljni skupini oseb, mlajšim od 49 let, ki so v zadnjih 24-ih mesecih najmanj 12- krat prejele denarno socialno pomoč. Vključenim bo omogočil ponovno socialno in zaposlitveno vključenost na trgu dela. Osebe iz ciljne skupine bodo pridobile in razvile socialne in delovne spretnosti, znanja in splošne kompetence, povečale motivacijo za ponovno aktivacijo na trgu dela, izboljšale funkcionalne spretnosti za aktivno reševanje socialne problematike, se vključevale v delovno aktivnost in se opolnomočile za vstop na trg dela.

 

Trajanje programa

 

Trajanje enega dolgega programa je 11 mesecev. V projektnem obdobju 2017-2019 se bosta izvedla dva dolga programa socialne aktivacije, z vključitvijo 40 oseb iz ciljne skupine (20 oseb/izvedbo).

 

Postopek vključitve v dolgi program socialne aktivacije

 

Enotne vstopne točke so centri za socialno delo in uradi za delo, ki osebe iz ciljnih skupin napotujejo h koordinatorjem socialne aktivacije. Ti z napotenimi osebami opravijo individualne razgovore ter posameznike vključijo v programe pri izbranih izvajalcih.

Lokacija izvajanja programa

 

 • Društvo Novus, Trg mladosti 6, 3320 Velenje (izvajalec)
 • Zavod Uspešen.si, Trg mladosti 6, 3320 Velenje (partner)
 • … na terenu … v lokalnem okolju ali širše … knjižnice, društva, ustanove, zavodi, podjetja, organizacije …

 

Vsebine v programu so modulsko zasnovane in se razlikujejo po trajanju in vsebinah.

 

 • Modul I: Uvodni modul s pripravo individualnega izvedbenega načrta (trajanje 1 mes., min 5 ur/dan, 5 dni v tednu);
 • Modul II: Načrtovalni modul z naborom možnih delovnih aktivnostih (trajanje 1 mes., min 5 ur/dan, 5 dni v tednu);
 • Modul III: Izvedbeni modul z izvedbo delovnih aktivnosti, učenjem skozi delo in aktivnim sodelovanjem s projektnimi partnerji in drugimi deležniki (trajanje 8 mes., min 6 ur dnevno, 5 dni v tednu, razen v zadnjem mesecu izvedbe tega modula, ko mora biti vključena oseba prisotna 4 ure, 5 dni v tednu.);
 • Modul IV: Pripravljalni modul z iskanjem izhodov posameznika (trajanje 1 mes., min 2 uri dnevno, 5 dni v tednu. Poteka sočasno z zaključkom modula III. (v zadnjem mesecu Modula III. se vzporedno izvaja modul IV.), z iskanjem izhodov posameznika in pripravo končnih poročil individualnega izvedbenega načrta.);
 • Modul V: Spremljanje udeležencev po koncu programa (trajanje 1 mes., min 84 ur).

 

Delo v modulih poteka skozi skupinske vodene pogovore in dodatnim individualnim delom z udeleženci.

 

 

Vsebine izvajajo izkušeni in strokovno usposobljeni strokovni delavci v sodelovanju s pridruženimi partnerji in ostalimi deležniki.

 

Pravice in obveznosti vključenih oseb iz ciljne skupine

 

Pravice:

 • prostovoljna vključitev v program, ki ni pogojena s kakršnim koli članstvom;
 • vključena oseba ne izgubi statusa, ki ga je imela pred vključitvijo v program;
 • prilagojenost aktivnosti programa v skladu z individualnim načrtom uporabnika;
 • 30 minutni dnevni odmor za malico;
 • izplačilo denarne nagrade, stroškov prevoza in stroškov za prehrano skladno s pravili Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenim osebam, vključenih v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije (tedensko in v gotovini);
 • stroški za prevoz pripadajo osebi, katere kraj stalnega ali začasnega prebivališča je od kraja izvajanja aktivnosti programa oddaljen najmanj en kilometer v eno smer; upošteva se kraj, ki je bližji kraju izvajanja aktivnosti programa;
 • za izračun višine stroška za prevoz se upošteva najnižja cena dnevne vozovnice za javni prevoz;
 • stroški za prevoz pripadajo osebi za vsak dan dejanske prisotnosti v programu, ki se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti na strani izvajalca programa;
 • urejeno zavarovanje za invalidnost in smrt skladno z veljavno zakonodajo;
 • seznanitev z ukrepi, predpisanimi za varno delo;
 • usposabljanje za varno delo pred nastopom v dolgi program socialne aktivacije;
 • zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
 • status mirovanja v primeru daljše odsotnosti iz programa (rizična nosečnost, materinski in starševski dopust, daljša bolezen idr.);
 • napotitev na ponovno oceno zaposlitvenih možnosti;
 • pravica do pritožbe;
 • prekinitev dogovora o vključitvi, brez navedbe razloga.

 

Obveznosti:

 • aktivno sodelovanje v dogovorjenih aktivnostih programa;
 • upoštevanje danih navodil;
 • skrbno in zanesljivo izvajanje nalog po danih navodilih v izogib, da se ne povzroči škoda iz hude malomarnosti;
 • minimalna vključenost uporabnika v Modulu I: Uvodni modul in Modulu II: Načrtovalni modul je 5 ur dnevno, 5 dni v tednu;
 • minimalna vključenost uporabnika v Modulu III: Izvedbeni modul je 6 ur dnevno, 5 dni v tednu, razen v zadnjem mesecu izvedbe tega modula, ko mora biti prisoten 4 ure, 5 dni v tednu;
 • minimalna vključenost uporabnika v Modulu IV: Pripravljalni modul je 2 uri dnevno, 5 dni v tednu (poteka istočasno z zaključkom modula III);
 • minimalna vključenost uporabnika v Modulu V: Spremljanje udeležencev po koncu programa je 20 ur tedensko;
 • dostava dokazil o upravičeni odsotnosti v programu (bolniška odsotnost, vključitev v izobraževalne ali druge podobne aktivnosti, ki pripomorejo k razvijanju kariere osebe, odsotnosti zaradi osebnih okoliščin na podlagi 165. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami), odsotnost zaradi drugega nepredvidljivega razloga, glede katerega izvajalec presodi, da je opravičljiv;
 • dokazilo o upravičeni odsotnosti v programu mora vsebovati vzrok in datum odsotnosti.

 

Projekt je oblikovan tako, da spodbuja aktivno vlogo raznih organizacij pri izvajanju posameznih aktivnosti, kar predstavlja dobre temelje in podlage za nadaljevanje tudi po zaključku projekta.

 

 

Kontaktne informacije:

 

Helena Felicijan, vodja programa

e-pošta: helena.felicijan@drustvo-novus.com

 

Suzana Šeruga, strokovna delavka v programu

e-pošta: suzana.seruga@drustvo-novus.com

 

 

Kontaktne informacije v zvezi z vključevanjem in pilotnim projektom širše:

 

Bojana Vrbič, univ. dipl. soc. del., koordinatorka socialne aktivacije

savinjsko-šaleška regija: UE Velenje, Mozirje, Žalec

e-pošta: bojana.vrbic@gov.si

 

Vesna Vošner, univ. dipl. soc. del., koordinatorka socialne aktivacije 

savinjsko-šaleška regija: UE Velenje, Mozirje, Žalec

e-pošta: vesna.vosner@gov.si

 

 

Lepo vabljeni! 

 

S socialno aktivacijo do zmanjšanja diskriminiranosti in socialne izključenosti.


Program za vključene osebe iz ciljne skupine je brezplačen. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz  sredstev Evropskega socialnega sklada.