Javna dela

SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN

V okviru programa Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (migrantov, priseljencev, beguncev in njihovih družin; žrtev nasilja v družini, žensk otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za normalno družinsko življenje) s pomočjo ene osebe, vključene v program javnega dela, brezplačno in kontinuirano tekom celega leta potekajo naslednje aktivnosti:
 

 • pomoč pri organiziranju in izvajanju brezplačnega neformalnega druženja oz. družabništva uporabnikov (pogovori, druženje, vključevanje v socialno okolje, socialne in družabne igre, uporaba računalnika, interneta, informiranje uporabnikov o aktualnih delavnicah, možnostih individualnega svetovanja …);
 • pomoč pri zagotavljanju brezplačnih vsebin oz. aktivnosti namenjenih migrantom in žrtvam nasilja (družinam, staršem, ženskam …), in sicer svetovanje staršem, individualno delo s starši, delavnice …;
 • pomoč pri aktivnem preživljanju prostega časa in zagotavljanju brezplačnih počitniških aktivnosti za otroke, prikrajšane za normalno družinsko življenje zaradi nasilja v družini, oziroma za otroke iz migrantskih družin (v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic);
 • pomoč pri zagotavljanju brezplačnega organiziranega občasnega varstva otrok iz migrantskih družin ter  družin z znaki ali posledicami nasilja;
 • pomoč pri zagotavljanju brezplačnih aktivnosti za ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa migrantov in njihovih družin ter žrtev nasilja v družini;
 • pomoč pri zagotavljanju individualne pomoči in podpore v osebni stiski otrokom, mladostnikom, ženskam - žrtvam nasilja v družini;
 • pomoč uporabnikom pri vzpostavljanju socialne mreže in vključevanju v socialno okolje;
 • pomoč pri zagotavljanju brezplačnih aktivnosti namenjenih posebej ranljivim posameznikom oziroma družinam v specifičnih situacijah – pomoč migrantskim družinam pri učenju slovenščine, pomoč njihovim otrokom pri šolskih obveznostih in preživljanju prostega časa, pomoč otrokom pri razvijanju socialnih veščin in pri vključevanju v socialno okolje (individualno delo, delavnice, informiranje, usmerjanje, motivacija …).

Program javnega dela podpirata in sofinancirata Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje.

 

                                                   


V okviru programa Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (starejših prebivalcev, ki jim grozi socialna izključenost, starejših brezposelnih oseb, invalidov na podlagi odločbe ZPIZ - I. II. in III. kategorija, trajno nezaposljivih oseb na podlagi odločbe ZRSZ o nezaposljivosti in začasno nezaposljivih oseb na podlagi Zakona o urejanju trga dela in Zakona o socialno varstvenih prejemkih) s pomočjo ene osebe, vključene v program javnega dela, brezplačno in kontinuirano tekom celega leta potekajo naslednje aktivnosti:

 • pomoč in podpora pri socialni in delovni integraciji uporabnikov;
 • pomoč pri izvajanju delavnic za socialno integracijo uporabnikov, z namenom usposabljanja za samostojnejše ter aktivnejše življenje, vključevanje v družbo in delo (treningi socialnih veščin, računalniške delavnice, delavnice za prosti čas …);
 • pomoč pri izvajanju delavnic in drugih aktivnosti za socialno integracijo uporabnikov, z namenom ublažitve socialnih in psihičnih posledic invalidnosti oziroma izključenosti s trga dela;
 • pomoč pri informiranju uporabnikov o pravicah, dolžnostih in možnostih na različnih področjih njihovega življenja;
 • pomoč pri izvajanju zagovorništva, predvsem na področju pridobivanja statusa invalidnosti, pri upokojitvi (npr. odpravnina), ipd.;
 • pomoč pri seznanjanju z novostmi na področju zakonodaje, ki ureja področje invalidov;
 • pomoč pri izvajanju ustvarjalnih delavnic za uporabnike (invalide, starejše);
 • pomoč pri izvajanju individualne pomoči in podpore pri reševanju problematike invalidov oziroma začasno nezaposljivih oseb;
 • pomoč pri organiziranju in zagotavljanju možnosti druženja uporabnikov z namenom učinkovite socialne integracije in preprečevanja socialne izključenosti.

Program javnega dela podpirata in sofinancirata Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje.